Wyniki i osiągnięcia

PLANOWANE EFEKTY I WARTOŚĆ PROJEKTU

Do projektu zrekrutowani zostaną pacjenci ze zdiagnozowaną neutropenią wrodzoną wraz z członkami ich rodzin oraz pacjenci z neutropenią o podłożu immunologicznym. Pozwoli to na stworzenie rozbudowanej bazy danych, która wraz ze zgromadzonymi próbkami materiału (krew, szpik kostny, mocz) stanowić będzie swoiste repozytorium wiedzy mogące w przyszłości posłużyć do rozbudowywania projektu.

Zastosowane techniki sekwencjonowania nowej generacji oraz sekwencjonowania bezpośredniego umożliwią dokładne poznanie podłoża genetycznego neutropenii wrodzonej, jak również pozwolą na identyfikację zupełnie nowych genów mających związek z jej patogenezą i przebiegiem. Jednym z głównych założeń projektu jest wykorzystanie znakowanych sond peptydowych dedykowanych specyficznym proteazom neutrofilowym, które, w przypadku neutropenii uwarunkowanej genetycznie, charakteryzują się zmienną lokalizacją w neutrofilach. Pozwoli to na opracowanie szybkiego i niedrogiego testu diagnostycznego, umożliwiającego różnicowanie przyczyn neutropenii.

Wykorzystanie technologii CRISPR/Cas9 w korekcji hematopoetycznych komórek macierzystych CD34+ pochodzących od pacjentów, z następczym ich różnicowaniem w kierunku granulocytów obojętnochłonnych, umożliwi w przyszłości zastosowanie terapii komórkowej neutropenii wrodzonej oraz innych zaburzeń hematopoezy. Bezpieczeństwo i efektywność takiej terapii zostaną oszacowane na podstawie badań w modelach komórkowych ex vivo i modelach mysich in vivo. Wszystkie działania zastosowane w projekcie prowadzić będą do powstania nowego algorytmu diagnostycznego pacjentów z neutropenią oraz personalizacji ich leczenia.

INNE

w budowie