Zespół Lidera

Zespół 1

Wojciech Młynarski

Lider i pomysłodawca projektu FixNet oraz lider zespołu poszukującego nowych defektów genetycznych w neutropenii wrodzonej. Od 2007 profesor i kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2002-2004 odbył staż naukowy podoktorski w Department of Genetics and Epidemiology, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2004-2008 odbywał kolejne staże naukowe w USA jako visiting researcher, afiliowany przez Harvard Medical School. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą. Jest między innymi członkiem zarządu oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członkiem Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne oraz Zespołu ds. Chorób Rzadkich Ministerstwa Zdrowia. Jest autorem lub współautorem ponad 290 publikacji naukowych, publikowanych w takich czasopismach, jak m.in. „New England Journal of Medicine", „Nature Communication", „Nature Clinical Practice Neurology", „Blood, Leukemia", „Haematologica", „Diabetes", „Diabetes Care", „Diabetologia" czy „Clinical Cancer Research".

Marta Bielska

Główny specjalista ds. inżynierii komórkowej, PostDoc w projekcie Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Z wykształcenia biolog (5-letnie studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego), w 2017 roku obroniła doktorat na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dotyczący analizy zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B. Współautorka kilkunastu prac naukowych, koordynatorka ogólnopolskiego projektu zajmującego się identyfikacją podłoża molekularnego ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. Od 9 lat zaangażowana w prace związane z analizą zaburzeń genetycznych m.in. nowotworów pediatrycznych i innych chorób wieku dziecięcego. W projekcie zajmuje się identyfikacją mutacji genetycznych u pacjentów ze zdiagnozowaną neutropenią, przy pomocy technik sekwencjonowania nowej generacji oraz sekwencjonowania bezpośredniego.

Weronika Dobrewa

Absolwentka anglojęzycznych studiów Biotechnologii Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Już w trakcie studiów ukończyła szkolenia w zakresie Monitoringu Badań Klinicznych oraz zarządzania projektami (Prince 2 Foundation). Zdobywała doświadczenie jako realizator projektów badawczo-rozwojowych, pracując jako Junior R&D Specialist w grupie zajmującej się selekcją aptamerów – małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym. Obecnie jako doktorant Pracowni Immunopatologii i Genetyki realizuje prace badawcze w ramach projektu FixNet, gdzie z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji poszukuje podłoża molekularnego neutropenii wrodzonej. Prywatnie uśmiechnięta optymistka.

Zespół 2

Joanna Madzio

Adiunkt w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W projekcie FixNet pełni rolę lidera zespołu opracowującego protokół naprawy mutacji zidentyfikowanych u pacjentów z wrodzoną neutropenią. W maju 2019 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, praca dotyczyła genetycznego markera oceny ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. W 2018 odbyła staż w Instytucie DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum) w zakładzie Mechanizmów Leukemogenezy w Heidelbergu podczas którego wykorzystywała technikę CRISPR do regulacji epigenetycznej. Jest absolwentką Studium Medycyny Molekularnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podyplomowych studiów z zakresu statystyki w badaniach biomedycznych oraz studiów magisterskich na kierunku Biotechnologa Medyczna na Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi.

Damian Krzyżanowski

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wschodniej Finlandii. Stopnień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne uzyskał w 2019 roku. Od początku studiów interesował się biologia molekularną nowotworów oraz możliwością wykorzystania w praktyce klinicznej wyników badań naukowych. Udział w wielu projektach badawczych finansowanych zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i funduszu Narodowego Centrum Nauki, udział w wielu konferencjach naukowych o skali międzynarodowej oraz nieustająca chęć podnoszenia kwalifikacji pozwoliły zdobyć wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Jako eksperymentator to człowiek odpowiedzialny, rzetelny, wykazujący się dociekliwością oraz chęcią dotarcia do istoty problemu. Na co dzień dusza towarzystwa, osoba o wielu pasjach i dużym poczuciu humoru. Obecnie zatrudniony jest w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na pozycji post-doc jako główny specjalista ds. inżynierii komórkowej. Zaangażowany jest w próbę opracowania nowatorskiej terapii komórkowej pozwalającej na leczenie wrodzonego niedoboru odporności w ramach realizacji projektu FIXNET.

Bartłomiej Pawlik

Absolwent kierunku Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2016-2017 odbył staż w Instytyciue Biologi Medycznej Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie jest na IV roku studiów doktoranckich, w swojej pracy badawczej skupia się na poznaniu mechanizmów modulacji sygnałów do wzrostu i różnicowania komórek hematoidalnych pod wpływem inhibitorów kinaz serynowo-treoninowych. W projekcie FixNet pracuje nad różnicowaniem linii komórkowych, które posłużą mu do skonstruowania modelu komórkowego z wybranymi mutacjami odpowiedzialnymi za rozwój ciężkiej neutropenia wrodzonej.

Zuzanna Rydzyńska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Getyndze, magister Medycyny Molekularnej. Odbywała staże na takich uczelniach jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, Harvard Medical School w Stanach Zjednoczonych czy Manipal Institute of Technology w Indiach. W 2019 wróciła do rodzinnej Łodzi i rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii, gdzie pod opieką dr n. med. Joanny Madzio oraz prof. Wojciecha Młynarskiego będzie realizowała doktorat, którego głównym celem będzie próba edycji genetycznej komórek od pacjentów z wrodzoną neutropenią metodą CRISPR/Cas9. Prywatnie, niepoprawna optymistka, miłośniczka podróży z plecakiem i rodzinnych obiadów.